Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam - Hanif Bin Idrus

Sebuah Blog Santai Tentang Kehidupan

Monday, June 4, 2018

Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam

Seksyen 10. Keanggotaan Majlis.

(1) Majlis hendaklah terdiri daripada anggota-anggota berikut:
(a) seorang Pengerusi;

(b) seorang Timbalan Pengerusi;

(c) Ketua Setiausaha Negara atau wakilnya;

(d) Peguam Negara atau wakilnya;

(e) Ketua Polis Negara atau wakilnya;

(f) Mufti;

(g) Dato Bandar Kuala Lumpur; dan

(h) lima belas orang anggota lain, sekurang-kurangnya lima daripada mereka hendaklah yang arif dalam pengajian Islam.
(2) Pengerusi, Timbalan Pengerusi, dan anggota-anggota di bawah perenggan (h) subseksyen (1) hendaklah orang-orang Islam dan hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Menteri bagi apa-apa tempoh, tidak melebihi tiga tahun, sebagaimana yang ditentukan oleh Yang di-Pertuan Agong.

(3) Seseorang anggota yang tempoh jawatannya telah habis tempoh bolehlah dilantik semula.

(4) Jika pada bila-bila masa orang yang memegang jawatan yang tersebut dalam perenggan (c), (d), (e) atau (g) bukan orang Islam, Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Menteri hendaklah melantik seorang pegawai lain yang adalah seorang Islam dan yang kanan selepasnya dari Jabatan atau Kementerian yang sama untuk menjadi anggota bagi menggantikan orang tersebut.

(5) Orang-orang yang, sebelum sahaja mula berkuatkuasanya seksyen ini adalah Pengerusi, Timbalan Pengerusi, dan anggota-anggota yang dilantik bagi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan hendaklah, tertakluk kepada Akta ini, masing-masingnya terus menjadi Pengerusi, Timbalan Pengerusi, dan anggota-anggota Majlis sehingga habis tempoh perlantikan mereka sekarang.

No comments: